Regulamin

REGULAMIN

 

Umowa sprzedaży zawierana jest z Słoneczna Winnica Rafał Wodzyński z siedzibą w Jabłonnie, adres: 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 16, NIP: 5361703033. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest sklep położony w miejscowości Jabłonna, przy ulicy Modlińskiej 16, 05-110 Jabłonna.

Właścicielem domeny www.slonecznawinnica.pl jest Słoneczna Winnica Rafał Wodzyński z siedzibą w Jabłonnie, adres: 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 16, NIP: 5361703033.

Słoneczna Winnica Rafał Wodzyński posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wydane przez Wójta Gminy Jabłonna, na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z dnia 2013 roku poz.267) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012 r. poz.1356).

Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Adres reklamacyjny – Słoneczna Winnica Rafał Wodzyński, ul. Modlińska 16, 05-110 Jabłonna;

2) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

3) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia Towaru dostępnego w Ofercie.

4) Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

7) Konto – podstrona strony slonecznawinnica.pl, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta;

8) Koszyk – lista Towarów stworzona przez Klienta na podstawie Towarów znajdujących się w Ofercie;

9) Kurier – firma kurierska wybrana przez Klienta i upoważniona przez niego do zawarcia w jego imieniu Umowy sprzedaży i odebrania Towaru ze Sklepu;

10) Osoba upoważniona – osoba trzecia wskazana przez Klienta w Zamówieniu i upoważniona przez niego do zawarcia w jego imieniu Umowy sprzedaży oraz odebrania Towaru ze Sklepu; osobą upoważnioną może być jedynie osoba pełnoletnia i niepozostająca pod wpływem alkoholu w chwili odbioru Towaru

11) Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Dz.U. z 2014 r., poz. 827;

12) Towar – produkt prezentowany w ofercie;

13) Oferta - oferta Towarów dostępnych w Sklepie zamieszczona na stronie internetowej slonecznawinnica.pl

14) Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część, dotyczący sprzedaży Towarów dostępnych w Ofercie zamieszczonej na stronie internetowej slonecznawinnica.pl;

15) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie slonecznawinnica.pl;

16) Sklep – sklep położony w miejscowości Jabłonna przy ulicy Modlińskiej 16, 05-110 Jabłonna;

17) Sprzedawca, Usługodawca:

Słoneczna Winnica Rafał Wodzyński

ul. Modlińska 16

0-110 Jabłonna

NIP: 536 170 30 33, Regon: 015707541

zarejestrowany w Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki

numer rachunku bankowego: 92 1940 1076 3116 7604 0000 0000 

e-mail: biuro@slonecznawinnica.pl

tel: 601365657

18) Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Słoneczna Winnica Rafał Wodzyński a Klientem w oparciu o Ofertę;

19) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające istotne jej warunki, składane przy wykorzystaniu domeny www.slonecznawinnica.pl. Minimalna wartość zamówienia wynosi 100 zł.

20) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Ofercie slonecznawinnica.pl.

21) Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem slonecznawinnica.pl.

22) Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 

23) Osoba upoważniona – osoba trzecia wskazana przez Klienta w Zamówieniu i upoważniona przez niego do zawarcia w jego imieniu Umowy sprzedaży oraz odebrania Towaru ze Sklepu; osobą upoważnioną może być jedynie osoba pełnoletnia i niepozostająca pod wpływem alkoholu w chwili odbioru Towaru.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem domeny www.slonecznawinnica.pl, zwanym dalej Sprzedawcą jest:

Słoneczna Winnica Rafał Wodzyński

ul. Modlińska 16

0-110 Jabłonna

NIP: 536 170 30 33, Regon: 015707541

zarejestrowany w Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki

numer rachunku bankowego: 92 1940 1076 3116 7604 0000 0000 

e-mail: biuro@slonecznawinnica.pl

tel: 601365657

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupu Towarów dostępnych w Ofercie. Niniejszy regulamin w zakresie dotyczącym korzystania z Oferty i składania Zamówień jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od Umowy, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz Formularz odstąpienia od umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu są integralną częścią Regulaminu.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 5. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Kupujący poniesie koszty tej komunikacji w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią, świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą według swego wyboru telefonicznie, pisemnie za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Adres do kontaktu:

Słoneczna Winnica Rafał Wodzyński

ul. Modlińska 16

0-110 Jabłonna

e-mail: biuro@slonecznawinnica.pl

tel: 601365657

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące: komputer z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli; przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
 2. Oferta przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie z domeny internetowej slonecznawinnica.pl przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia.

§ 3.   USŁUGI ELEKTRONICZNE NA STRONIE SLONECZNAWINNICA.PL

1. Dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

1.1.    Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 28.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Sprzedawca wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż napojów alkoholowych. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta Sprzedawca wymaga podania daty urodzenia. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie, iż nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych weryfikujących wiek Klienta. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@slonecznawinnica.pl lub też pisemnie na adres: ul. Modlińska 16, 05-110 Jabłonna.

1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie slonecznawinnica.pl po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie slonecznawinnica.pl). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, daty urodzenia oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 28.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Sprzedawca wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż napojów alkoholowych. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta Sprzedawca wymaga podania daty urodzenia. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie, iż nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych weryfikujących wiek Klienta. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie slonecznawinnica.pl adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@slonecznawinnica.pl lub też pisemnie na adres: ul. Modlińska 16, 05-110 Jabłonna.

§ 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje o Towarach podane na stronie slonecznawinnica.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.
 2. Wszystkie ceny podane przez Sprzedawcę na stronie slonecznawinnica.pl wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto tj. zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT).
 3. Poszczególne ceny Towarów uwidocznione na stronie slonecznawinnica.pl nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane przez Sprzedawcę w trakcie dokonywania Zamówienia oraz są ogólnie dostępne dla Kupującego na stronie slonecznawinnica.pl w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem: http://www.slonecznawinnica.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8.
 4. Cena Towaru uwidoczniona na stronie slonecznawinnica.pl jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia. Cena ta po chwili złożenia zamówienia nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stornie slonecznawinnica.pl, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Minimalna wartość zamówienia wynosi 100 zł.
 6. W celu zawarcia złożenia Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową slonecznawinnica.pl, dokonać wyboru Towaru i dodać go do Koszyka oraz następnie złożyć, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje, Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
 7. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Towar, ilość Towaru, miejsce i sposób dostawy Towaru, sposób płatności. W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 28.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Sprzedawca wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż napojów alkoholowych. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta Sprzedawca wymaga podania daty urodzenia. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie, iż nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych weryfikujących wiek Klienta.
 8. Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się na stronie slonecznawinnica.pl i przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy.
 9. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą odebrania zamówionego Towaru przez Klienta ze Sklepu.
 10. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Potwierdzam zakup”.
 11. Po złożeniu Zamówienia przez Konsumenta Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Wiadomość ta zawiera Zamówienie Klienta.
 12. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 13. Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności: nie jest też nietrzeźwa w chwili składania Zamówienia i w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży, na kredyt lub pod zastaw.
 14. W przypadku wybrania opcji odbioru Towaru przez Osobę upoważnioną Klient jest zobowiązany do przesłania na adres mailowy Sprzedawcy biuro@slonecznawinnica.pl danych tej osoby. Zaniechanie temu obowiązkowi będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Zamówienia.
 15. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż zamówionych Towarów w Sklepie.

§ 5. ODBIÓR ZAMÓWIONEGO TOWARU

 1. Realizacja zamówienia odbywa się przez osobisty odbiór Towaru w Sklepie przez Klienta, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 6 Regulaminu.
 2. Klient ma 14 dni na odebranie Towaru ze Sklepu. W przypadku uchybienia temu terminowi, Zamówienie zostanie anulowane, a Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą przez niego cenę.
 3. Forma odbioru osobistego wymaga wyboru płatności spośród: płatność on-line, przelew lub gotówka.
 4. Informacja o gotowości Sprzedawcy do zawarcia Umowy Sprzedaży i gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Ponadto informacja będzie zawierała adres Sklepu, godzin, w których można dokonać odbioru oraz numer Zamówienia.
 5. Towar będzie zapakowany w sposób uniemożliwiający dostęp do niego osób trzecich oraz oznaczony numerem zamówienia. W opakowaniu będzie znajdował się dowód zakupu, tj. paragon lub faktura VAT – w zależności od życzenia Klienta.
 6. Klient dokonujący odbioru osobistego Towaru obowiązany będzie podać imię, nazwisko oraz numer Zamówienia.
 7. Jeżeli Klient zauważy, że zapakowany Towar nosi znaki uszkodzenia ma prawo złożyć reklamację.

§ 6. DOSTAWA

 1. Dostawa Towaru jest dodatkową formą realizacji Zamówienia.
 2. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów Kurierowi lub Osobie upoważnionej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem Kuriera lub Osoby upoważnionej Klient oświadcza, że upoważnia tego Kuriera lub Osobę upoważnioną do zawarcia w jego imieniu Umowy sprzedaży i do odbioru Towaru w jego imieniu.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 7 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym zostało złożone przez Klienta Zamówienie. Wyjątek stanowią Towary aktualnie niedostępne w Sklepie. W takim przypadku termin dostawy Towaru może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.
 4. Kupujący ma prawo wyboru sposobu dostawy. Kupujący dokonuje wyboru poprzez wskazanie jednej z form dostawy umieszczonych w formularzu Zamówienia.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.2. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta.

5.3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Modlińska 16, 05-110 Jabłonna – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11:00 do 20:00, w soboty, w godzinach od 10:00 do 14:00.

 1. Dostawa Towarów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca dostarczy Towary na adres wskazany na formularzu Zamówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie slonecznawinnica.pl w zakładce „Dostawa” pod adresem: http://www.slonecznawinnica.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8.
 4. Odbierając Towary Kupujący zobowiązany jest zbadać przesyłkę. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towarów, obowiązany jest powiadomić o tym niezwłocznie Sprzedawcę oraz dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika tj. zażądać od przewoźnika sporządzenia protokołu szkody.
 5. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim zamówiony alkohol nie zostanie wydany przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Słoneczna Winnica Rafał Wodzyński złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy.
 6. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości i pełnoletności osoby odbierającej Towar.
 7. Przez akceptację niniejszego Regulaminu, Klient wyraża zgodę na upoważnienie Kuriera lub Osoby upoważnionej do zawarcia Umowy sprzedaży i odbioru Towaru w jego imieniu, zgodnie z paragraf. 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 8. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia wówczas, gdy:

  a) Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
  b) podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
  c) Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;
  d) pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

§ 7. PŁATNOŚĆ

 1. Kupujący ma prawo wyboru sposobu płatności. Kupujący dokonuje wyboru poprzez wskazanie jednej z form płatności umieszczonych na formularzu Zamówienia.
 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1) Za pobraniem (gotówką), czyli osobiście w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia;

2) Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są w Regulaminie oraz umieszczone na stronie slonecznawinnica.pl i w wiadomości e-mail przesłanej do Kupującego po złożeniu Zamówienia). Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy.

3) Płatność gotówką lub kartą płatniczą (operatorem kart płatniczych jest Polskie ePłatności) przy odbiorze osobistym w Sklepie.

4) Płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą za pośrednictwem systemu DOTPAY. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy. Co do płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu dotpay.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.dotpay.pl.

4.1.   Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

5) W przypadku wyboru przez Klienta dodatkowej formy dostawy Towaru, do kwoty zamówienia doliczany zostanie koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia (patrz Koszty dostawy) oraz ewentualne koszty usług dodatkowych wybranych przez Klienta, chyba że Klient zorganizuje odbiór Towaru przez upoważnioną przez niego osobę we własnym zakresie.

6) Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na doliczane do kwoty zamówienia koszty dodatkowe, o których mowa w ust. 5. powyżej.

7) W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny.
 2. Termin odstąpienia od Umowy wynosi 14 dni od momentu objęcia rzeczy w posiadanie (moment odbioru lub dostarczenia) lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub w innej pisemnej formie.
 4. Klient wysyła oświadczenie w formie pisemnej na następujący adres Sprzedawcy:

Słoneczna Winnica Rafał Wodzyński

ul. Modlińska 16

05-110 Jabłonna.

 1. Sprzedawca wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w innej formie niż pisemna.
 2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni.
 5. Klient ponosi we własnym zakresie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem Umowy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  a) towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  b)świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  c) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  f) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  g) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  h) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
 10. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. 

§ 9. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego konsumentem na zasadach określonych w art. 22(1) Kodeksu cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, o ile taka została udzielona.
 3. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Klienta.
 4. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu na adres: 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 16.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zostanie również rozpatrzona w ciągu 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, Sprzedawca poinformuje w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Słoneczna Winnica Rafał Wodzyński z siedzibą w 05-110 Jabłonna przy ulicy Modlińskiej 16, NIP: 5361703033. Administrator danych przetwarzane dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę slonecznawinnica.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

 2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 3. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. 

 4. Administrator danych dokłada wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w szczególności Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

  • w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),
  • rzetelnie i uczciwie (zasada rzetelności),
  • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
  • w konkretnych celach, dane nie są zbierane „na zapas”,
  • nie więcej niż potrzeba (adekwatność),
  • z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość),
  • nie dłużej niż potrzeba (czasowość),
  • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

   5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenie przez osobę zgody na otrzymywanie informacji handlowych, 
  • 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
  • 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.

   6. Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  • wykonanie umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów,
  • prowadzenia działań marketingowych,
  • prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur,
  • prowadzenia korespondencji z osobami, które zadają pytania,
  • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora.

   7. Zakres przetwarzanych danych osobowych to:

  • dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres dostawy(ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, data urodzenia. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz NIP,
  • dla celu marketingu zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej,
  • dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, nazwa przedsiębiorcy, oraz NIP,
  • dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres dostawy(ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz NIP.

  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

  • zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług dotycząca rejestracji Konta). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji i prowadzenia Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,
  • z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

  9. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

   

  • dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,
  • dla celu marketingu, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu,
  • dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),
  • dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata).

   10. Administrator danych współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, dzięki którym zapewnione jest prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

   

  • przewoźnicy/spedytorzy, którzy zajmują się dostawą przesyłek pocztowych lub przesyłek kurierskich,
  • podmioty świadczące usługi księgowe, 
  • operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,
  • podmiotom świadczącym usługi informatyczne, techniczne w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania działalnością firmy.

  11. W sytuacji, gdy Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Słoneczna Winnica Rafał Wodzyński poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres siedziby: Słoneczna Winnica Rafał Wodzyński, 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 16 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@slonecznawinnica.pl

§ 11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. Złożenie Zamówienia wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem (łącznie z jego załącznikami) i oznacza akceptację przez Klienta zasad wynikających z Regulaminu.
 3. Przez złożenie Zamówienia dochodzi jedynie do zarezerwowania Towaru do czasu odebrania go ze Sklepu, przez co do zawarcia Umowy sprzedaży nie mają zastosowania przepisy o zawieraniu umów na odległość, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24).
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie slonecznawinnica.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem: http://www.slonecznawinnica.pl/pl/i/Regulamin-sklepu/15 oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 7. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie po jego realizacji we wszelkich sprawach związanych z tymże Zamówieniem Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
 8. Wszelkie spory, które wynikną pomiędzy Sprzedawcą a Klientem mogą być rozwiązane na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego, jeżeli Klient wyrazi taką wolę. W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub pozostającego w związku z nią, Klient może, według swojego wyboru, bądź skierować wniosek o mediację, bądź wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed właściwy sąd powszechny. W takim wypadku mają zastosowanie zasady określone w kodeksie postępowania cywilnego.

  

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Informacja o prawie odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres:

Słoneczna Winnica Rafał Wodzyński ul. Modlińska 16, 05-110 Jabłonna.

 1. Pismo zawierające Państwa oświadczenie o odstąpieniu powinno być wysłane przesyłką pocztową.  Potwierdzimy Państwu za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do naszego Regulaminu oraz dostępnego na naszej stronie internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Skutki odstąpienia od umowy są następujące:

1) W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

2) Zwrotu płatności dokonamy z użyciem takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3) Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Słoneczna Winnica Rafał Wodzyński, ul. Modlińska 16, 05-110 Jabłonna, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Formularz odstąpienia od umowy

 

 

miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

 

                                                                                                                          nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) .

 

Data odbioru Towaru (ów): (data odbioru zamówienia od przewoźnika)

 

Proszę/prosimy(*) o zwrot środków na niżej podany numer rachunku bankowego:

 

 

 

 

podpis konsumenta

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl